Interior Designค่าบริการด้านออกแบบและตกแต่งภายใน

1. Presentation Consultant and  Management  ค่ามัดจำก่อนเริ่มเขียนแบบ  (8,000  บาท / 100  ตร.ม. ทางเราจะคืนค่ามัดจำเป็นจำนวน 100% ของค่ามัดจำแบบเมื่อลูกค้าเซ็นสัญญาออกแบบภายใน)    ระยะเวลาทำงาน  7  วัน  สามารถแบ่งชำระได้  2  งวด  คือ
1.  ชำระ  70%  เมื่อเสนอแบบร่างขั้นตั้น 
2.  ชำระ  30%  เมื่อเสนอแบบร่างเสร็จสิ้น
     - ทีมงานคุยความต้องการกับลูกค้า ทั้ง ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ สไตล์ การออกแบบ
    - นำเสนอแบบ 3D ตัวอย่าง 1 รูป เพื่อตรวจสอบสไตล์การออกแบบ
    - นำเสนอ Lay-Out การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และ เนื้องาน เพื่อตรวจสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
    - นำเสนอ ใบประเมินราคาการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบงบประมาณ
( รับส่วนลด 1,500 บาท / 100 ตร.ม. สำหรับลูกค้าที่ดู Presentation ตัดสินใจเซ็น "สัญญาออกแบบภายใน"  กับทาง คนทำแบบ )
    
- นำเสนอ สัญญาออกแบบภายใน
2.  Interior Design  ค่าออกแบบ 300 - 800 บาท / ตร.ม. ของพื้นที่ทั้งหมด  ต่ำกว่า 100 ตร.ม. คิดเหมาที่ 50,000 บาท  ระยะเวลาทำงาน 3-6 อาทิตย์ แบ่งชำระได้ 4 งวด คือ
-  เซ็นสัญญาออกแบบภายใน แบ่งชำระเป็น 4 งวด
ชำระ 30% จากราคาประเมินในการก่อสร้างเบื้องต้น ทีมงานนำเสนอแบบ 3D ครึ่งแรกจากเนื้องานทั้งหมด
-  ชำระ 35% จากราคาประเมินในการก่อสร้างเบื้องต้น ทีมงานนำเสนอแบบบ 3D ครึ่งหลังจากเนื้องานทั้งหมด 

  -  ชำระ 20%  รวมถึงแบบก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด   ( Detail Design & Working Drawing )          
-  ชำระ 15%  เสนอราคาก่อสร้างจริง " สัญญารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน "
( รับส่วนลด 50 - 200 บาท / ตร.ม. จากค่าออกแบบทั้งหมด หากทำการก่อสร้างกับคนทำแบบตามเงื่อนไขการทำงานและขั้นตอนที่ทางคนทำแบบกำหนดไว้ ) 
Built-in
3. Construction  ค่าก่อสร้าง 100% จากราคาประเมินในการก่อสร้างจริง ระยะเวลาทำงาน 4-12 เดือน แบ่ง ชำระได้ 4 งวด
-  เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้าง
 -  ชำระ 40% จากราคาประเมินในการก่อสร้างจริง ณ วันเซ็นสัญญา เพื่อนำวัสดุในการก่อสร้างเข้างาน
-  ชำระ 30% จากราคาประเมินในการก่อสร้างจริง เมื่อ ขึ้นโครงสร้าง Built-in แล้วเสร็จ
ชำระ 20% จากราคาประเมินในการก่อสร้างจริง เมื่อ ลงสีรองพื้นเสร็จ
ชำระ 10% จากราคาประเมินในการก่อสร้างจริง เมื่อเสร็จงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ 
*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นรายการค่างานตามมาตรฐานทั่วๆไปในการทำงานเท่านั้นโดยการคิดค่างงานจริงนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตามรายละเอียดวัสดุ และงบประมาณในการตกแต่งภายในอีกทั้งขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างานที่จะเอื้ออำนวยในการออกแบบและการตกแต่งภายในครับ   
                                                                                                                                                                                            
เงื่อนไขเกี่ยวกับงบประมาณในการรับงานของ Kontumbab

1. ทางเราจะรับงาน ตกแต่งภายใน ทำสัญญาแบบ และ สัญญาก่อสร้าง เต็มระบบ เริ่มต้นที่ค่าเฉลี่ยงานเริ่มต้นที่ 1,000 / ตร.ม. รวมเฟอร์นิเจอร์ Built-in , ม่าน , Wallpaper , แต่ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ อื่นๆ  
 *** ค่าเฉลี่ยงานที่แจ้งไว้ไม่รวมงาน ห้องน้ำ, ห้องครัว งานระบบและงานโครงสร้างต่างๆ ***
2. ทางเราจะรับงาน ตกแต่งภายใน ทำสัญญาแบบ และ สัญญาก่อสร้าง เต็มระบบ เริ่มต้นที่ค่าเฉลี่ยงานเริ่มต้นที่ 15,000 / ตร.ม. รวมเฟอร์นิเจอร์ Built-in, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ม่าน , Wallpaper และ อื่นๆ   
*** ค่าเฉลี่ยงานที่แจ้งไว้ไม่รวมงาน ห้องน้ำ. ห้องครัว. งานระบบและงานโครงสร้างต่าง ๆ***

เงื่อนไขในการส่งงานและรายละเอียดอื่น 
 
1.  การทำงานเบื้องต้นจะส่งงานเป็น  CD  Rom  หรือทาง E-mail  โดย  File  งานจะเป็น  PDF  เพื่อให้ลูกค้า  สามารถเปิดดูได้  และเมื่อจบงานจะส่งเป็น  File Dwg. เป็น  File Autocad ไว้ใช้ในการ  Plot  แบบ  ถ้าต้องการให้ทางทีมงานปริ้นท์แบบเพิ่มกรุณาแจ้งให้ทราบและจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง  จะไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดแต่ขอคิดค่าส่งแบบตามความเหมาะสม          (ในกรณีที่ต้องการแบบมากกว่า 1 ชุด)
2.  แบบสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน  3 ครั้ง และไม่เกิน 30-40% ของงาน ถ้าเกินจากที่กำหนดจะคิดราคาค่างานใหม่ตามรายละเอียดของงาน
 3.  ในกรณีให้ไปสำรวจหน้างาน  เมื่อทำการสรุปรับงานดังกล่าวแล้วทางผู้ว่าจ้างต้องทำการโอนมัดจำ  30%  ของมูลค่างานให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเริ่มดำเนินงาน
 4.  การสั่งงาน  หรือการส่งงานจะสรุปกันเป็นลายลักษณ์อักษร  จากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย  โดยเซ็นกำกับและระบุวันที่ ทุกครั้ง
5.  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายใด  ๆ  ทั้งสิ้น
ติดต่อเรา
KONTUMBAB
Mobile : +66 8-9517-0291 Line ID : kontumbab Facebook ID : @kontumbab
Portfolio :

Architecture Design.


Interior Design.


Renovate Design


Architecture Dafting.


Interior Drafting.


Renovate Drafting.