Architecture Design

Architecture Design.Renovate Design.
KONTUMBABบริการของเรามีดังต่อไปนี้

 1. รับออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง แบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ตเมนท์ โรงงาน สำนักงาน โรงแรม และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและงบประมาณโดยใช้หลักการสถาปัตยกรรมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสบายใจ และอบอุ่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
2. รับทำภาพ 3D-Perspective เหมือนจริง
3. รับถอดวัสดุ และประมาณราคาเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณในการก่อสร้าง การสั่งซื้อวัสดุ และเพื่อใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
4. รับดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย(โดยค่าบริการจะคิดรวมค่าทำเอกสารค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ค่าธรรมเนียมของเขต แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความราบรื่นและรวดเร็วของการขออนุญาต)
5. รับวางแผนงาน ควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และงบไม่บานปลาย
 ขั้นตอนการให้บริการ
1. ลูกค้าโทรสอบถามพูดคุยความต้องการเบื้องต้น โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมให้กับทางคนทำแบบคือ
    1.1 ต้องการสร้างอะไร
    1.2 ขนาดที่ดินโดยประมาณ (กว้างxยาว)
    1.3 ความต้องการเบื้องต้น (มีห้องอะไรบ้าง กี่ห้อง กี่ชั้น ฯลฯ)
    1.4 รูปแบบอาคารที่ต้องการว่าต้องการประมาณแบบใหน
    1.5 งบประมาณสูงสุดที่ตั้งเอาไว้
    1.6 สถานที่ก่อสร้างว่าอยู่ที่ไหน
2. ทางคนทำแบบจะทำการเสนอราคาเบื้องต้นตามข้อมูลที่ใด้รับ และเมื่อทางลูกค้าสนใจร่วมงานกับทางคนทำแบบ จะนัดพูดคุย ดูหน้างาน วัดพื้นที่ ถ่ายรูปสถานที่ก่อสร้าง และขอข้อมูลเพิ่มเติ่มดังนี้
    2.1 โฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง
    2.3 แผ่นที่โดยสังเขป
    2.4 ข้อมูลเบื้องต้นตามที่ทางลูกค้าใด้รวบรวมไว้ตามความต้องการของลูกค้าเอง
    เสร็จแล้วทางคนทำแบบจะเสนอราคาค่าทำแบบอย่างละเอียดให้ทางลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง

© หมายเหตุ ในการเข้าดูสถานที่ก่อสร้าง เพื่อวัดพื้นที่ ถ่ายรูป และตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศทางคนทำแบบขอคิดค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลียงในการดำเนินการ คือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล 1,500 บาท ต่างจังหวัดต้องดูระยะทาง ขั้นต่ำ 3,000 บาท และเพิ่ม 10 บาท ทุก 1 กม. และถ้ามีความจำเป็นต้องพักค้างคืนทางคนทำแบบจำเป็นต้องขอค่าที่พักเพิ่มเติมด้วย3. เมื่อลูกค้าได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างกับคนทำแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคนทำแบบจะดำเนินการดังต่อไปนี้
     3.1 วางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้น
      ทางคนทำแบบจะศึกษาโครงการตามข้อมูลที่เจ้าของงานมอบให้ และข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะจัดวางเค้าโครงการออกแบบพร้อมทั้งออกแบบร่างขั้นต้นเพื่อเสนอแก่เจ้าของงาน เอกสารที่สถาปนิกจะต้องเสนอให้เจ้าของงานพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
        3.1.1  แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารกับบริเวณข้างเคียง
        3.1.2  แบบร่างตัวอาคาร ประกอบด้วยแบบแปลนคร่าวๆ ทุกชั้น รูปด้าน และรูปตัดโดยสังเขป
        3.1.3  ภาพสามมิติคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแบบต่อไป
        3.1.4  เอกสารที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
        3.1.5  ประมาณการราคาก่อสร้างอย่างคร่าวๆ ตามขั้นตอนนี้
    3.2  การออกแบบร่างขั้นสุดท้าย
คนทำแบบจะใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากการออกแบบร่างขั้นต้น ตามข้อ 3.1 เพื่อออกแบบร่างขั้นสุดท้ายเสนอแก่เจ้าของงาน เอกสารที่คนทำแบบจะต้องเสนอให้เจ้าของงานเห็นชอบ และอนุมัติตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
   3.2.1 แบบร่างผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารกับบริเวณข้างเคียง ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบสาธารณูปโภคใกล้เคียงที่จำเป็น
         3.2.2  แบบร่างตัวอาคาร ประกอบด้วยรายละเอียดของแปลนทุกชั้น รูปตัด และแบบอื่นๆที่จำเป็น
         3.2.3  ภาพสามมิติเสมือนจริง 2 ภาพ
         3.2.4  แบบร่างแสดงระบบวิศวกรรมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเฉพาะสาขาที่ตกลงกัน
         3.2.5  รายละเอียดวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับโครงการนี้พอสังเขป
         3.2.6  เอกสารอื่นๆที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
     3.3 การทำรายละเอียดการก่อสร้าง 
หลังจากแบบร่างขั้นตอนสุดท้ายได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของงานแล้ว ทางคนทำแบบจะจัดทำรายละเอียดก่อสร้างเพื่อใช้เป็นเอกสารสัญญาและเอกสารขออนุญาต เอกสารที่ทางคนทำแบบจะต้องส่งมอบให้แก่เจ้าของงานตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วย
         3.3.1 แบบสถาปัตยกรรมซึ่งประกอบด้วย
     · แบบแสดงผังบริเวณ และระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร
     · แบบแสดงแปลนทุกชั้น
     · แบบแสดงรูปด้านทั้ง 4 ด้าน
     · แบบแสดงรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป
     · แบบแสดงรายละเอียด และแบบขยายต่างๆที่จำเป็น
        3.3.2  แบบวิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมรายละเอียด และรายการคำนวณ
        3.3.3  แบบวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเฉพาะสาขาที่ตกลงกัน พร้อมเอกสารที่จำเป็น
        3.3.4  รายการละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

 © หมายเหตุ : การทำงานเบื้องต้นจะส่งงานเป็น CDRom โดย File งานจะเป็น PDF เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดดูได้ และแนบ File Dwg. เป็น File Autocad ไว้ใช้ในการ Plot แบบถ้าต้องการให้ทางทีมงาน Plot แบบกรุณาแจ้งให้ทราบ และจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง จะไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดแต่ขอคิดค่าส่งแบบตามความเหมาะสม

ค่าตอบแทนการทำแบบ 

A. ค่าตอบแทนการออกแบบสถาปัตยกรรม
    1. ค่าออกแบบบ้านพักอาศัย
         1.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    2. ค่าออกแบบทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
         2.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 14,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    3. ค่าออกแบบร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป
         3.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 14,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 35,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    4. ค่าออกแบบอาคารโรงงาน
         4.1 ตั้งแต่ 500-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.2 ตั้งแต่ 1,000-3,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.3 ตั้งแต่ 3,500-6,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 40,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.4 ตั้งแต่ 6,500 ตร.ม.ขึ้นไป   คิดค่าตอบแทน 55,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    5. ค่าออกแบบคอนโด อพาร์ทเมนท์
         5.1 ตั้งแต่ 300-600 ตร.ม.       คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.2 ตั้งแต่ 600-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.3 ตั้งแต่ 1,000-1,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 34,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.4 ตั้งแต่ 1,500-3,000 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 50,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)

B. ค่าตอบแทนการออกแบบวิศวกรรมพร้อมรายการคำนวน

    1. ค่าออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย
         1.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 13,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    2. ค่าออกแบบโครงสร้างทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
         2.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 14,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    3. ค่าออกแบบโครงสร้างร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป
         3.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 22,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    4. ค่าออกแบบโครงสร้างอาคารโรงงาน
         4.1 ตั้งแต่ 500-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.2 ตั้งแต่ 1,000-3,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.3 ตั้งแต่ 3,500-6,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 40,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.4 ตั้งแต่ 6,500 ตร.ม.ขึ้นไป   คิดค่าตอบแทน 55,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    5. ค่าออกแบบโครงสร้างคอนโด อพาร์ทเมนท์
         5.1 ตั้งแต่ 300-600 ตร.ม.       คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.2 ตั้งแต่ 600-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.3 ตั้งแต่ 1,000-1,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 34,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.4 ตั้งแต่ 1,500-3,000 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 50,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)

C. ค่าตอบแทนการออกแบบงานระบบต่างๆ

    1. ค่าออกแบบงานระบบบ้านพักอาศัย
         1.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   4,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         1.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    2. ค่าออกแบบงานระบบทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
         2.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   4,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         2.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    3. ค่าออกแบบงานระบบร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป
         3.1 ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,500 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.2 ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.3 ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         3.4 ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    4. ค่าออกแบบงานระบบอาคารโรงงาน
         4.1 ตั้งแต่ 500-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.2 ตั้งแต่ 1,000-3,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.3 ตั้งแต่ 3,500-6,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 40,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         4.4 ตั้งแต่ 6,500 ตร.ม.ขึ้นไป   คิดค่าตอบแทน 55,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
    5. ค่าออกแบบงานระบบคอนโด อพาร์ทเมนท์
         5.1 ตั้งแต่ 300-600 ตร.ม.       คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.2 ตั้งแต่ 600-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.3 ตั้งแต่ 1,000-1,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 34,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)
         5.4 ตั้งแต่ 1,500-3,000 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 50,000 บาท (ไม่รวมค่าเซ็นรับรองแบบ)

D. ค่าตอบแทนการเซ็นรับรองแบบ

    1. ค่าตอบแทนการเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรม
       1.1. ค่าเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรมบ้านพักอาศัย
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   3,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       1.2. ค่าเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรมแบบทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   4,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   7,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       1.3. ค่าเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรมแบบร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       1.4. ค่าเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรมแบบอาคารโรงงาน
              - ตั้งแต่ 500-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,000-3,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 3,500-6,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 40,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 6,500 ตร.ม.ขึ้นไป   คิดค่าตอบแทน 55,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       1.5. ค่าเซ็นรับรองแบบทางสถาปัยกรรมแบบคอนโด อพาร์ทเมนท์
              - ตั้งแต่ 300-600 ตร.ม.       คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 600-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,000-1,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 34,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,500-3,000 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 50,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
   2. ค่าตอบแทนการเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรม
       2.1. ค่าเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรมแบบบ้านพักอาศัย
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   3,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   6,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   8,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       2.2. ค่าเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรมแบบทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   4,500 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน   7,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 10,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       2.3. ค่าเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรมแบบร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป
              - ตั้งแต่ 150-250 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 12,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 250-450 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 450-650 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 650-850 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       2.4. ค่าเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรมแบบอาคารโรงงาน
              - ตั้งแต่ 500-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 20,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,000-3,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 28,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 3,500-6,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 40,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 6,500 ตร.ม.ขึ้นไป   คิดค่าตอบแทน 55,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
       2.5. ค่าเซ็นรับรองแบบทางวิศวกรรมแบบคอนโด อพาร์ทเมนท์
              - ตั้งแต่ 300-600 ตร.ม.       คิดค่าตอบแทน 16,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 600-1,000 ตร.ม.    คิดค่าตอบแทน 25,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,000-1,500 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 34,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)
              - ตั้งแต่ 1,500-3,000 ตร.ม. คิดค่าตอบแทน 50,000 บาท (ไม่รวมค่าออกแบบเขียนแบบ)

บริการเสริม

        • รับส่งงานถึงที่และช่วงสรุปงาน Final จะเข้าไปทำ ณ สถานที่ทำงานจนเสร็จหรือจะรับส่งงานทาง E-mail, Fax, และไปรษณีย์ ตามแต่ท่านจะสะดวก (สำหรับกรณีรับงานเขียนแบบกับทางสถาปนิก วิศวกร บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ)
        • แบบสามารถแก้ไขให้ได้ 3 ครั้ง และไม่เกิน 40% ของงาน ถ้าเกินจากที่กำหนดจะคิดราคาค่างานใหม่ (การแก้ไขที่ว่านี้คือการแก้ไขในกระบวนการหลังอนุมัติให้เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบขออนุญาติแล้วนะครับ ส่วนในกระบวนการออกแบบถ้าแบบที่ออกมาไม่ตรงตามความต้องการสามารถแก้ไขได้จนตรงตามความต้องการครับ)
        • ค่างานเบื้องต้นเป็นค่างานมาตรฐานทั่วไป ราคาค่างานที่รับจริง ๆ นั้นจะดูที่แบบและความต้องการอีกครั้งหนึ่ง (อาจจะลดราคาลงหรือปรับขึ้นได้อีกขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบว่ามีรายละเอียดที่ต่างไปจากมาตรฐานหรือไม่)
        • หากเจ้าของงานไม่มีเวลาหรือไม่สามารวัดหน้างานด้วยตัวเองได้และต้องการความแน่นอนของงาน เรายินดีบริการวัดหน้างานให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าเสียเวลาตามระยะทางและเวลาเท่านั้น ไม่มีการเก็บเงินเกินจริง
        • หากต้องการให้เหมางานเขียนแบบ Sketch Up พร้อมทั้งเขียนแบบ Autocad จะคิดราคางาน CAD+ SKU. ลดลงจากราคาค่างานมาตรฐานลง 20% ของงานนั้น ๆ (อยู่ที่ความยากง่ายของงาน)
        • หากต้องการให้สถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองการออกแบบโปรดแจ้งให้ทราบเพื่อทางเราจะได้คำนวณราคาค่างานพร้อมค่าเซ็นรับรองการออกแบบให้แก่ท่าน (ในกรณีที่วิศวกร สถาปนิก หรือบริษัทห้างร้านที่ไม่มีคนเซ็นรับรอง และราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของอาคาร)

© เรามีทีมงานสถาปนิกมัณฑนากรและวิศวกรมืออาชีพในการทำงาน ©
© ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่างานที่ท่านได้รับเป็นงานที่มีคุณภาพโดยแท้จริง ©

ติดต่อเรา


KONTUMBAB

Mobile : +66 8-9517-0291 Line ID : kontumbab Facebook ID : @kontumbab

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Portfolio :

Architecture Design.


Interior Design.


Renovate Design


Architecture Dafting.


Interior Drafting.


Renovate Drafting.